Komunikat.

Aktualności - Aktualności

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĘGU PROBOSTWIE
z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powrotu uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej od 18 stycznia 2021r w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.


Dyrektor Szkoły w Łęgu Probostwie informuje, że decyzją rządu uczniowie klas I-III powracają do nauki stacjonarnej od dnia 18 stycznia 2021r.
W klasach IV-VIII nauka realizowana jest z wykorzystaniem metod na odległość.
Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. MEiN, GIS i MZ przygotowali wytyczne dla szkół.
W szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie obowiązującym jest dokument stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 28.08.2020r pt.: Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie od 1 września 2020r oraz wytyczne MEiN, GIS i MZ dla klas 1-3 szkół podstawowych. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
1.    Testy przesiewowe dla nauczycieli
Już od poniedziałku, 11 stycznia 2021 r. trwają testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania potrwają do 15 stycznia 2021 r.
Badania są dobrowolne i bezpłatne. Mogli się na nie zgłosić się nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy szkoły, tj.: obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprzątający, a także personel wykonujący bieżące prace naprawcze na terenie szkoły.
Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne zbierały listy imienne i oświadczenia od każdego zainteresowanego badaniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na badanie. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły, który zgłosił się do badania otrzyma odpowiednie skierowanie.
Z ostatnich danych wynika, że do udziału w testach w całym kraju zgłosiło się ok. 165 tys. osób. Badania będzie można zrobić w 600 punktach wymazowych na terenie kraju. Wspomagać akcję będzie 130 zespołów Wojsk Obrony Terytorialnej.

2.   Organizacja zajęć w szkole – przypominamy o podstawowych zasadach.
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce.
4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
6. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję. Prowadzi się rejestr osób wchodzących na teren szkoły.
7. Po wejściu do szkoły mierzona jest temperatura uczniom. Pracownicy mierzą temperaturę po wejściu do budynku szkoły.
8. Uczniowie klas I-III pracują zgodnie z planem obowiązującym od 1 września 2020r.
9. Nauczyciele opieki świetlicowej sprawują opiekę nad uczniami klas I-III zgodnie z planem.
10. Obiady spożywane są w stołówce szkolnej z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Poszczególne oddziały mają wyznaczone miejsce spożywania posiłku, stoły i krzesła są dezynfekowane. Dzieci poszczególnych oddziałów korzystają ze stołówki szkolnej w odstępach czasowych, tak aby nie kontaktować się ze sobą.
11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
13. Szczególną uwagę należy zwrócić na uczniów klas I, którzy mieli krótki okres czasu na adaptację w nowym otoczeniu.
Dyrektor Szkoły
Ewelina Jóźwiak

 

 
free poker